shuki reich 2Kipa Logo


חטא מכירת יוסף

הרב שוקי רייך

לאחד מחטאי עם ישראל המתהווה של מכירת יוסף לא מצינו יום ציון מיוחד כמו הכפרה על חטא העגל, למרות שמדובר בחטא שבין אדם לחברו

מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ח כסליו תשע”ה, 10/12/2014

הבוחן את יום הכיפורים ומקורותיו, ימצא את היום כיום כפרת חטא העגל, החטא העצום, שמיד לאחר מעמד הר סיני, הפוגע בכל משמעות קבלת התורה, עד שלשם תיקונו נדרשה שבירת הלוחות. יום הכיפורים המבטא את סליחתו של הקב”ה, מהווה על כן בסיס רחב להבנת הקשר בין הקב”ה לעמו – “כי ביום הזה יכפר עליכם”.

לאחד מחטאי עם ישראל המתהווה, מכירת יוסף לא מצינו יום ציון מיוחד. יתר על כן, בדיון בהמשך הדורות המנסה לירד לשורש המחלוקת שבין יוסף לאחיו, אנו מוצאים דיון “של או”ם”, סוג של נייטרליות אטומה, המנסה להסביר מדוע כל אחד לשיטתו. יאמר באופן ברור, חטא מכירת יוסף, לא צריך להוות בסיס לפרשנות על ויכוח שבין יוסף ואחיו על אמונות ודעות, זהו חטא בראשיתי שעם צמיחתנו לאומה נכשלנו.

בחיפוש בלוח היהודי היודע לציין אירועים, אפילו שאינם דרמטיים, לא מצינו ציון תאריך מכירתו של יוסף. אולם בספרות בית שני, שנדחתה לספרים החיצוניים, בספר היובלים (פרק ל”ד), אנו מוצאים את סיפור יוסף ומכירתו, עם תאריך: וישחטו בני יעקב שעיר עזים ויטבלו את כותנת יוסף בדמו, וישלחו אותה אל יעקב בעשירי לחודש השביעי… לכן נועד בקרב בני ישראל להתאבל ביום העשירי לחודש השביעי ביום אשר הגיע שמע אבל יוסף אל יעקב אביו. לבקש בו כפרה בשעיר עזים בעשור לחודש השביעי אחת בשנה על חטאתם, כי הפכו את רחמי אביהם לאבל על יוסף בנו. וביום הזה נועד להם להתאבל בו על חטאתיהם ועל כל פשעיהם ועל עוונותם, להטהר ביום הזה אחת בשנה.

מוסיף על כך רבינו בחיי פרשת ויחי: לא ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם, ואם כן מתו בענשם בלא מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עוונם רק במחילתו, ועל כן הוצרך העונש להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלכות, עכ”ל. ושמא זהו פשר אמירת “אלה אזכרה”, הריגתם של עשרת הרוגי המלכות ביום הכיפורים.

אם כן, יום הכיפורים ששורשו בחטא העגל ועל כך יש כפרה: “עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר”, ויום הכיפורים ששורשו בחטא הנורא של חטא מכירת יוסף נשאר לדורות: “עד שירצה את חבירו”.

מתוך המציאות שנכפתה עלינו שוב של בחירה, או מדויק יותר בכי רע, יש על כל אחד מאיתנו לשים לב שבמסגרת חשיבתו “הנכונה”, אינו “מוכר” את אחיו.

הרב שוקי רייך הוא ראש המכון להסמכת רבנים ע”ש יוסף וגיננדל שטראוס, וראש המכון למנהיגות הלכתית ע”ש סוזי ברגפילד, מבית אור תורה סטון

DATE POSTED:
TAGS:

Latest posts

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
.pf-primary-img{display:none !important;}