חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדרש נוגע בחיים לפרשת לך לך: פדיון שבויים- מקורות לשיח ודיון

הרב אבישי מילנר הוא ראש הישיבה של ישיבה התיכונית ‘אור תורה נווה שמואל’

Avishai Milner

“יודעים עליך, מטפלים בך, יהיה בסדר”-

גיורא רום, אלוף במיל. טייס חיל האוויר, אלוף ההפלות של חיל האוויר. נפטר לפני כחודשיים. נפל בשבי המצרי במלחמת ששת הימים. שוחרר בעיסקת החלפת שבויים כעבור שלושה חודשים. גיורא רום כותב את המילים הבאות:

“שני צדדים לו לסיפור חילוצו של לוט משביו בידי ארבעת המלכים. הראשון, נחישותו של אברהם והחלטתו המהירה והנחרצת שעליו לחלץ את בן אחיו משוביו. רבות עברנו, כאן בישראל, בכל הקשור בהחזרת שבויים. אם יש דבר אחד שנראה משותף לכל המקרים, הריהו השפעתו המזיקה של הזמן. ככל שחולף יותר זמן, כן הולך המעשה והופך מסובך יותר ויקר יותר. פעולה מיידית עשויה לגרום לאירוע שלא יתפתח. אולם מנגד עומדת סוגיית סיכון חייהם של המחלצים, או נכון יותר לומר, של המשתתפים בניסיון החילוץ. התורה אינה מספרת לנו כמה מתוך שלוש מאות ושמונה עשר הלוחמים שיצאו לפעולת החילוץ לא שבו. מתוך בקשתו של אברהם שלוחמיו יהיו אלה המפוצים משלל הקרב ניתן אולי להסיק ששולם מחיר בחיי אדם. השני, מה חלף במוחו של לוט בדרכו מאז שנלקח בשבי. בספרי “צבעוני ארבע” אני מתאר פנטזיה שנרקמה במוחי ועסקה במבצע לשחרורי שקרוב לוודאי מתוכנן בישראל ממש ברגעים אלה. על קיר תא הצינוק שבו שכבתי חרטתי בפיתה יבשה: “יודעים עליך, מטפלים בך, יהיה בסדר”. כשהפניתי מבטי לקיר וקראתי מה שאני בעצמי חרטתי ידעתי שאני לא לבד. דואגים לי. יש מאחורי עם שלם. האם לוט חשב אותו הדבר? כרגע איננו יודעים אולם אני משער שאם יתגלו, יום אחד, מגילות נוספות בים המלח, נמצא כתוב: “אברהם יודע עליי, הוא מטפל בענייני, יהיה בסדר”.

מרגש ומרתק להיחשף לתחושה ולתודעה של השבוי עצמו, דרך המילים המופלאות של גיורא רום.

נחרוג ממנהגנו, ונעיין במקורות הבסיס של הסוגיה הרחבה והסבוכה, של פדיון שבויים., כבסיס ללימוד ושיח משפחתי. מקורות היוצאים מלוט, השבוי הראשון, ועד מציאות חיינו ממש. ואנו ממש לא להכריע או לפסוק באנו. אלא רק לעסוק בסוגיה חמורה זו, מתוך תפילה לשחרורם של אחינו הנתונים בצרה ובשביה, במהרה, ובבריאות הגוף והנפש.

שלב א- ערכה יוצא הדופן של מצוות פידיון שבוים, לאורך כל הדורות.

בבא בתרא דף ח׳

פדיון שבוים מצוה רבה היא אמר ליה רבא לרבה בר מרי: מה המקור לדברי חכמים, שמצוות פדיון שבויים מצווה רבה היא? א”ל דכתיב (ירמיהו טו, ב) “והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה אמר ה’ אשר למוות למוות ואשר לחרב לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי”. ואמר רבי יוחנן כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו. חרב קשה ממות … רעב קשה מחרב … שבי [קשה מכולם] דכולהו איתנהו ביה( שכולל את צער כל הפורענויות יחדיו):

רמב”ם, הלכות מתנות עניים, פרק ח, הלכה י

פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על “לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך”, ועל “לא תעמד על דם רעֶך” ועל “לא יִרדנו בפרך לעיניך”, ובטל מצות “פתח תפתח את ידך לו”, ומצות “וחי אחיך עמָך”, “ואהבת לרעך כמוך” ו”הצל לקוחים למות”” והרבה דברים כאלו. ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים.

ומוסיף השו”ע וכותב: (יורה דעה, רנ”ב)

כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים הוי כאילו שופך דמים.

שלב ב- הסתייגויות והגבלות

משנה גיטין. ד, ו

אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן, מפני תקון העולם. ואין מבריחין את השבויין, מפני תקון העולם.

רמב”ם, הלכות מתנות עניים, ח, יב

אין פודין את השבויים ביתר על דמיהן, מפני תיקון העולם – שלא יהיו האויבים רודפין אחריהם לשבותם; ואין מבריחין את השבויים,( מנסים לחלצם) מפני תיקון העולם – שלא יהיו האויבים מכבידין עליהן את העול, ומרבים בשמירתן.

(נבאר מהות הסייג: הפירוש של “יתר מכדי דמיהם” הוא: יותר מהשווי הריאלי שלהם. אחת ממטרתיו של סייג זה היא כדי למנוע יצירת עידוד לחוטפים והשבאים, כי אם יראו שדרישת כופר עבור שבויים מעם ישראל, היא דרך מוצלחת לעשיית רווח כלכלי גדול כזה שמשלמים עבורם כל מחיר, יתאמצו לחטוף עוד. דעה שניה באשר למטרת הסייג שמציגה הגמרא היא למנוע את דוחק הציבור, שיהיה עליו לשלם כסף רב על שבויים).

שלב ג- עם ישראל לדורותיו, פעמים הרבה, לא עומד בהגבלה ההלכתית

גיטין, נה

ת”ר: מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו: תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עינים וטוב רואי, וקווצותיו סדורות לו תלתלים. הלך ועמד על פתח בית האסורים. אמר: “מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים?” ענה אותו תינוק ואמר: “הלא ה’ זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו”. אמר: מובטחני בו שמורה הוראה בישראל. העבודה [לשון שבועה] שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו. אמרו: לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה [יתר על כדי דמיו], ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל. ומנו [=ומי הוא]? רבי ישמעאל בן אלישע.

תוספות שם בגמרא מנסה לבאר מה ההיתר לפדות יתר על כדי דמיהם במקרה זה: ומעלה שני טעמים: א. “כאשר יש סכנת נפשות פודין שבויין יותר על כדי דמיהן … (לא כל הפרשנים מסכימים לדעה זו, הרי שבכל מציאות של שבי קיים תמיד פיקוח נפש) ב. או שניתן לומר: משום דמופלג בחכמה היה”. (אותו התינוק, הילד, ולכן דינו מיוחד).

שלב ד- טעימה מאחד מפוסקי דורנו. הרב שלמה גורן.

לצערנו, בשנות קיום המדינה, עמד עם ישראל, ובעיקר הנהגתו, בדילמות קשות ביותר ופעמים פדו שבויים באופן שנראה “יתר על כדי דמיהם”. (עיסקת ג’יבריל, 19885, שוחררו 1,150 מחבלים תמורת שלושה חיילים. וכן בעסקת גלעד שליט, שוחררו למעלה מאלף מחבלים). להלן התייחסותו של הרב שלמה גורן. מרתק לראות שגם הרב גורן, הידוע כפוסק אמיץ, חד, שהאמת הנוקבת תורֶה פסיקתו תמיד, מתקשה להכריע ולנקוט בגישה מוחלטת בסוגיה סבוכה זו.

הרב שלמה גורן, “פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים”, (בתוך: תורת המדינה)

נראה שבנידון שלנו (=עיסקת ג’יבריל) גם בעלי התוספות הסוברים שאם נשקפת לשבויינו סכנת נפשות, יש לפדות אותם גם יתר על כדי דמיהם, יודו שאסור היה לנהוג כך במקרה שלנו, מכיוון שאנו נמצאים במצב מלחמה עם ארגוני הטרור, וברור ששחרור המרצחים במספר כה רב מגביר את סכנת החבלה והטרור שלהם … במצב כזה ברור לדעת כל הפוסקים, שאין לפדות את השבויים אלא אחד כנגד אחד ולא יותר מזה … והיינו למשל בין כל אומות העולם בכניעתנו לארגוני המרצחים

… אולם על אף כל האמור לעיל, ייתכן שבמקרה של שבויי מלחמה של חיילים שנשבו תוך מילוי שליחות של המדינה ששלחה אותם למשימות המלחמה, מוטלת חובה קדושה לעשות הכל לשחרורים, ואין עליהם כלל המגבלות של המשנה, משום שחיילינו נפלו בשבי במילוי שליחות המדינה ואין להתחשב בעת שחרורם בסיכון בטחוני כביכול ששחרורם עלול לגרום לציבור ולמדינה, מפני שכל שאנו אחראים לנפילתם בשבי, עלינו לעשות כל מאמץ לשחרר אותם מהשבי… זהו מה שנראה בעיניי בסוגיה מסובכת זו.

יהא לימוד זה לזכות כל החטופים,

בתפילה לשחרורם במהרה בבריאות הגוף והנפש.

תאריך פרסום:
תגים

פוסטים אחרונים

הצטרפו לניוזלטר

קבלו עדכונים שבועיים על דברי תורה, חדשות ועדכונים כלליים ישירות לתיבת הדוא”ל שלכם מאור תורה סטון.

"*" אינדוקטור שדות חובה

מדינה*
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
.pf-primary-img{display:none !important;}