You are currently viewing בית מדרש לישראל והאנושות

בית מדרש לישראל והאנושות

מטרתו של הבית מדרש לישראל והאנושות היא לפתח שיח ויצירה  – הגותיים והלכתיים – בנושא יחסי ישראל והאנושות, תוך סנכרון מתמיד בין המקורות והמסורת לבין המציאות בשטח, ובין היבטים רוחניים להיבטים מעשיים. ההתרחשות בבית המדרש משלבת תחומי ידע שונים, מרחבים חברתיים שונים ודיסציפלינות שונות, ומתוך כך ישנה גם שאיפה ולצאת ולהשפיע על  מרחבים רבים ומגוונים.

בתוך הכותרת של יחסי ישראל והאנושות, עוסק בית המדרש במעמדן של דתות העולם בעיניים יהודית, באחריות הרוחנית והחומרית שלנו כיהודים לאומות העולם, ביחס למיעוטים במדינת ישראל, במימוש חזון הנביאים על אחווה ושלום ועוד.

מתוך העולם הלימודי, שואף בית המדרש ליצור שפה, שתיתן מענה וכלים בתחומי פעילות רבים, בין השאר: גיבוש וניסוח "ניירות עמדה" ועמדות תורניות עבור המערכת המדינית והפוליטית ועבור ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בשטח, מפגשים בין דתיים ועוד. ריבוי אפיקים זה מהותי לאופן החשיבה של בית המדרש, המבקש ליצור שפה תורנית בתחום של ישראל והעמים מתוך היכרות עומק עם מרכיבים שונים בחברה.

הצורך העמוק בבית המדרש דווקא בתקופה זו, קשור למציאות ההיסטורית הייחודית בה אנו מצויים. במשך אלפיים שנות גלות, חיינו כעם הצריך לשרוד בחברה זרה ומנוכרת, תוך שהוא נרדף לעיתים קרובות. ממילא, הגישה כלפי אומות העולם היתה מסויגת וחשדנית. קיומנו במדינת ישראל הוא זכות היסטורית עצומה, "אתחלתא דגאולה", בה ישנה ריבונות ישראלית בארץ ישראל. לאור המציאות החדשה יש צורך לבחון שוב את היחס לאומות העולם, ולשנות את הגישה: מהישרדות – שאפיינה את החיים בגלות-  לחזון שכולל גם היבטים של יצירת מפגש אוניברסאלי מתוקן, המתקדם להגשמת חזונם של הנביאים.

בעת הזאת, הגיעה השעה להקצות משאבים של זמן וחשיבה אודות השאלות הגדולות העומדות לפתחנו, שאלות העוסקות בבירור יחסם של תורת ישראל ומדינת ישראל אל כלל האנושות.

ראש בית המדרש הוא הרב ד"ר יעקב נגן ויחד אתו הם עמיתי בית המדרש: 

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי, עמיתה מטעם ד"ר מישל פרידמן ובנימין בלפיר – מרצה וסופרת; ראשת בית המדרש לנשים בהיכל שלמה והתוכנית לכתיבה הלכתית לנשים, ראשת תוכנית הלכה במגדל עוז ומרצה במרכז האקדמי שלם. 

ד"ר אסף מלאך, עמית מטעם סטיוארט האריס – ראש המכללה למדינאות; מרצה לפילוסופיה פוליטית במרכז האקדמי שלם; יו"ר ועדת מקצוע אזרחות במשרד החינוך.

הרב שראל רוזנבלט,  עמית מטעם ד"ר מוניק וד"ר מרדכי ז"ל כץ – ראש הכולל ע"ש שטראוס בישיבת אור תורה מחנים.

בית המדרש עובד בשיתוף פעולה עם מכון בליקלה לשיח בין דתי, כאשר בית המדרש מעניק את התשתית ההגותית, והמכון מתרגם את  תוצריבית המדרש למיזמים חינוכיים, תכניות לימודים, וכן מפגשים ודיאלוגים עם מנהיגים מדתות אחרות, המבוססים על התשתית ההגותית של בית המדרש.