You are currently viewing בית מדרש תיכוני אור תורה אריאל

בית מדרש תיכוני אור תורה אריאל

בית מדרש תיכוני אור תורה אריאל ע"ש יעקב ספירשטיין הינו תיכון תורני, קהילתי-סביבתי, המחנך לערבות ומעורבות בחברה הישראלית, שותף לעשייה סביבתית ושואף לטפח חברה מתוקנת.
 
בית המדרש מצמיח בוגר עובד ה', בעל זהות ציונית מגובשת, המבוססת על תורת חיים ומורשת תוך שילוב עם ידע ומיומנויות להשתלב בהצלחה בעולם הרחב. הצוות שואף ופועל למיצוי הישגיו האישיים של כל תלמיד, תוך פיתוח מתמיד של יכולותיו והענתו על ידי ערכים של שותפות שייכות ואחריות.
 
תפיסת בית המדרש נובעת מהכבוד לאדם ומההבנה כי הסביבה היא המעצבת העיקרית של זהותנו. בפועל הדבר בא לידי ביטוי בלימודים ברמה גבוהה וחתירה למצוינות. בית המדרש מתפקד כקהילה ומשלב בתוכו אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.
 
בבית המדרש קיימת אווירה דתית-ציונית ואוכלוסיה הטרוגנית, והתלמידים חווים את ארץ ישראל באמצעות טיולים רבים בתנאי שדה. טיולים אלו משמשים כמנוף חינוכי, לימודי וחווייתי המעצב את התלמיד, והתלמיד זוכה ללמידה פעילה מכוונת תוצרים.

מנהל: הרב יובל פרג'ון

מנהל החטיבה העליונה: יונתן יפת

מנהל החטיבה הצעירה:
אלי טאובר

טלפון: 02-5712180

שליחת דוא"ל