You are currently viewing המדרשה הישראלית – לומדות ומתחברות יחד

המדרשה הישראלית – לומדות ומתחברות יחד

המדרשה הישראלית בפרדס חנה, בשיתוף תוכנית "יחד" מבית אור תורה סטון, מיועדת לבוגרות תיכון, חילוניות, דתיות ומסורתיות, מכל גווני החברה הישראלית.

הלימוד במדרשה מתנהל ברוח פלורליסטית המכבדת כל תלמידה על פי אמונתה ודרך חייה, תוך דיון שוויוני ומכבד בו כל דעה נשמעת וכל תובנה לגיטימית. 

המדרשה עתידה לצאת לדרך בשנת הלימודים תשפ"ד, 2023-2024, ולהשפיע טוב על החברה הישראלית באמצעות לימוד מעמיק של הגות יהודית, ציונית וישראלית, ויצירת חיבורים ושיתופי פעולה בין צעירות המגיעות ממקומות שונים ומבורכים בכלל החברה הישראלית.

ראש המדרשה:
אביטל וילנר שלו