You are currently viewing ישיבת אור תורה מטיבתא כרמיאל

ישיבת אור תורה מטיבתא כרמיאל

RKB teaching at Metivtaישיבת אור תורה מטיבתא הינה בית מדרש, ישיבת הסדר ששמה בנוי ממשחק מילים המבוסס על מתיבתא- ישיבה בארמית, ועל המילה 'הטבה'- מטבע הטוב להיטיב. בישיבה קיים הרצון לייצר מרקם עדין של עבודת ד' שיש בה כמיהה לגילוי הטוב והתיקון בי וסביבי. למידת תורה, תפילה ועבודה עם הגוף והנפש.

בית המדרש בונה את דרכיו ושורשיו על רקע חיבור בלתי אמצעי למסורת אבות ונופו מתפתח על רקע תהליכי שינוי, המתחוללים במרחב התרבותי-רוחני של העם היהודי והמרחב האנושי הנוטה לקראת הוויה רב תרבותית, אוניברסאלית, תביעה לחופש, חירות ועצמיות יחד עם התמוססות ערכי מוסר ויכולת התחייבות.

המטיבתא הוקמה בעיר כרמיאל שבגליל, מתוך מגמה ציונית לחיזוק זהות יהודית במרחב עירוני בפריפריה. תלמידי הישיבה שותפים בעשייה קהילתית בעיר, פרויקטים של חונכות, סיוע והתנדבות.

ראש הישיבה:
הרב נתנאל לדרברג

טלפון: 04-6316279

שליחת דוא"ל