You are currently viewing כולל תורת יוסף להסמכת רבנים

כולל תורת יוסף להסמכת רבנים

כולל "תורת יוסף" מיועד להכשרת רבנים המגיעים מהתפוצות לקראת שירות מיטבי בקהילתם בחו"ל, והוא מתקיים בשיתוף מכון שטראוס-עמיאל. הכולל מאפשר הכנה אינטנסיבית וייעודית לקראת שירותם כרבנים בתפוצות, והרבנים מתעמקים בחומר ההלכתי הנדרש לשם שירות ייחודי ומועיל, המתבסס על הידע הקיים של הרבנים במקורות היהדות ובחוק היהודי, תוך הבנה בסיסית של הצרכים הייחודיים בני זמננו המאפיינים את החיים ביהדות סביב העולם.

עשרים תלמידי הכולל ומשפחותיהם מתגוררים בישיבה, ולומדים שנתיים בתכנית המקיפה, ובנוסף מתמודדים מול סוגיות חברה וניהול קהילה, עד ליציאתם לשליחות. תלמידים בעלי רקע תורני משמעותי מהתפוצות מוזמנים לכולל כדי להיות חלק משירות עשיר ומשמעותי.

בנוסף להכשרתם בכולל, נדרשים הרבנים להשתתף בהכנה ספציפית לשליחות המתקיימת במכון שטראוס-עמיאל, וזאת לשם הכשרה מקסימלית טרם חזרתם לקהילה.

ראש הכולל:
הרב אליהו גטנו
טלפון: 052-5856895
02-5880900
שליחת דוא"ל