You are currently viewing מכון בליקלה לשיח בין דתי

מכון בליקלה לשיח בין דתי

ביקור עמיתי המכון ברהט

מכון בליקלה לשיח בין דתי, הושק רשמית באוקטובר 2020 במטרה להצמיח תלמידים, מנהיגי ציבור ומנהיגים דתיים, הפועלים מתוך גישה עמוקה ועדכנית של יחסי היהדות עם העולם הלא יהודי. 

כמוסד היהודי האורתודוכסי הראשון שנוקט גישה מערכתית ליחסים בין-דתיים, מכון בליקלה עוסק בלימוד, כתיבה, הוראה ועיצוב דעת קהל סביב הנושא של עמדת היהדות כלפי דתות אחרות, וכלפי אנשים האוחזים באמונות אחרות – הן ביחס למיעוטים הלא-יהודים החיים במדינת ישראל, והן ביחס לדתות במרחב הבינלאומי.

להשקפתנו, בעת הזאת, עת שיבת ציון והקמת מדינת ישראל, יחסי העם היהודי והאנושות הוא אחד הנושאים החשובים והמהותיים העמודים על הפרק. בתוך נושא זה כלולות מספר סוגיות יסוד: המעמד של דתות העולם בעיניים יהודיות, האחריות הרוחניות והחומרית שלנו כיהודים כלפי אומות העולם, היחס למיעוטים במדינת ישראל, מימוש חזון נביאים של אחווה ושלום, ועוד. מעבר להיותו חלק מחזון הגאולה, נושא זה הוא גם נושא פנים יהודי "בוער" מסיבות רבות, וביניהן העובדה שחלק מהפילוגים והמתחים בתוך העם היהודי נובעים מגישות שונות ביחס ליחסי ישראל והעמים.

ביקור עמיתי המכון ברהטבגרעין הפנימי של המכון, שותפים יחד עם הראש המכון – הרב ד"ר יעקב נגן – עוד 11 עמיתים, גברים ונשים, אנשי חינוך,  רבניות ורבנים מובילים מכל קשת הקהילה היהודית-דתית. 

העמיתים נפגשים מדי חודש ללימוד משותף, הרצאות ודיונים, וכן פגישה ב"שולחן עגול" עם חברי בית המדרש ליהדות ואנושות של אור תורה סטון, במטרה לפתח את החשיבה ההלכתית והפילוסופית בנושאים מהותיים אלה לתוכניות לימוד ותכניות חינוכיות. בשלב הראשון של התוכנית, תכניות לימודים אלה מובאות לכיתות הרשת – ישיבות ומדרשות, מכון נשים למנהיגות הלכתית, תכניות הכשרה לרבנים והכשרת שליחים.