You are currently viewing מכון להסמכת רבנים ע"ש יוסף וגיננדל שטראוס

מכון להסמכת רבנים ע"ש יוסף וגיננדל שטראוס

מכון להסמכת רבנים ע"ש יוסף וגיננדל שטראוסהמכון להסמכת רבנים ע”ש יוסף וגיננדל שטראוס מכשיר רבנים ופוסקים, בתכנית חמש שנתית הכוללת לימודי הלכה ובסופה בחינות הסמכה של הרבנות הראשית. עשרים תלמידי הכולל ובני משפחותיהם מתגוררים בישיבה, ולומדים תכנים הלכתיים וחברתיים בתכנית מגוונת ומקיפה, ובנוסף מעמיקים בתכני סוגיות העולות בעת הנהגת קהילה.

לאחר בחינות ההסמכה לרבנות, בוגרי הכולל מכהנים כרבי קהילה בישראל, ומיישמים באופן מיטבי את שלמדו בלימודיהם במכון.

ראש הכולל:
הרב שראל רוזנבלט

טלפון: 02-5880900

שליחת דוא"ל