You are currently viewing המכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד

המכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד

המכון למנהיגות הלכתיתהמכון למנהיגות הלכתית לנשים ע"ש סוזי ברדפילד נוסד במדרשת או"ת לינדנבאום ירושלים בשנת תשס”ז, במטרה ליצור מנהיגות הלכתית ורוחנית בישראל הכוללת נשים בתפקידים מגוונים ומרכזיים בחברה וביצירה התורנית.

מטרת המכון הינה הכשרת נשים למדניות בשיח המורכב והמעמיק של שפת ההלכה, ובמיומנויות הנדרשות למנהיגות הלכתית ורוחנית נבונה, קשובה ומשמעותית בעם ישראל ובחברה הישראלית. המכון מעניק לעמיתות את הכלים הנדרשים לפעילות בקהילות, במוסדות חינוך ובמסגרות מגוונות.

עמיתות המכון עוברות הכשרה מקיפה הכוללת גם נושאי לימוד שאינם נתפשים רק כ"ענייני נשים" – כמו טהרת המשפחה או חינוך, מתוך מחשבה כי הנשים יכולות לתרום לשיח ההלכתי בן מאות השנים בכל עניין הנוגע לעם היהודי.

לפיכך לומדות העמיתות לפי תכנית הלימודים הקלאסית של לימודי רבנות, הכוללים את הלכות איסור והיתר, שבת, נידה ומקוואות, אבלות, וסידור חופה וקידושין. משך תקופת ההכשרה הוא חמש שנים, בסיומה הנשים מקבלות “היתר הוראה” – האישור הנהוג מדורי דורות להנהיג ולהורות הלכה. התכנית כוללת לימודים המעצימים את יכולת הלומדות להתמודד עם אתגרי מעגל החיים, ועם מצוקות אישיות וקהילתיות.

העמיתות מקבלות מלגות קיום במהלך הלימודים.

בוגרות המכון משמשות כיום כמנהיגות רוחניות בקהילות ומוסדות חינוכיים, כר"מיות, כמרצות וכמחנכות.

ראש המכון:
הרבנית דבורה עברון
יו"ר:
הרב שמואל קליצנר
טלפון: 02-6710735
שליחת דוא"ל