You are currently viewing כולל דעה <BR> ע"ש סוזי ברדפילד
קרדיט צילום-גארד ברנשטין

כולל דעה
ע"ש סוזי ברדפילד

לומדות בבית המדרשכולל דעה ע"ש סוזי ברדפילד נוסד במדרשת או"ת לינדנבאום ירושלים בשנת תשס”ז, במטרה ליצור מנהיגות הלכתית ורוחנית בישראל הכוללת נשים בתפקידים מגוונים ומרכזיים בחברה וביצירה התורנית.

מטרת הכולל הינה הכשרת נשים למדניות בשיח המורכב והמעמיק של שפת ההלכה, ובמיומנויות הנדרשות למנהיגות הלכתית ורוחנית נבונה, קשובה ומשמעותית בעם ישראל ובחברה הישראלית. הכולל מעניק לעמיתות את הכלים הנדרשים לפעילות בקהילות, במוסדות חינוך ובמסגרות מגוונות.

עמיתות הכולל עוברות הכשרה מקיפה הכוללת גם נושאי לימוד שאינם נתפשים רק כ"ענייני נשים" – כמו טהרת המשפחה או חינוך, מתוך מחשבה כי הנשים יכולות לתרום לשיח ההלכתי בן מאות השנים בכל עניין הנוגע לעם היהודי.

לומדות בבית המדרשלפיכך לומדות העמיתות לפי תכנית הלימודים הקלאסית של לימודי רבנות, הכוללים את הלכות איסור והיתר, שבת, נידה ומקוואות, אבלות, וסידור חופה וקידושין. משך תקופת ההכשרה הוא חמש שנים, בסיומה הנשים מקבלות “היתר הוראה” – האישור הנהוג מדורי דורות להנהיג ולהורות הלכה. התכנית כוללת לימודים המעצימים את יכולת הלומדות להתמודד עם אתגרי מעגל החיים, ועם מצוקות אישיות וקהילתיות.

העמיתות מקבלות מלגות קיום במהלך הלימודים.

בוגרות הכולל משמשות כיום כמנהיגות רוחניות בקהילות ומוסדות חינוכיים, כר"מיות, כמרצות וכמחנכות.

ראש כולל דעה:
הרבנית דבורה עברון
יו"ר: הרב שמואל קליצנר
טלפון: 02-6710735
שליחת דוא"ל