You are currently viewing יחד – יהדות ישראלית בקהילה ע”ש מוניק ומרדכי כץ
????????????????????????????????????

יחד – יהדות ישראלית בקהילה ע”ש מוניק ומרדכי כץ

תכנית 'יחד – יהדות ישראלית בקהילה' ע"ש מוניק ומרדכי כץ פועלת לחיזוק זהות יהודית-ישראלית-ציונית ולפיתוח קהילתי, ופונה אל כלל הציבור בישראל. כחלק מפועלה, מכשירה התכנית רכזי תרבות יהודית אשר פועלים במרכזי תרבות קהילתיים בכל הארץ, במטרה לעודד משפחות מכל גווני האוכלוסייה להתחבר אל יהדותם ואל זהותם ולממש את תרבותם בסביבה פתוחה ומקבלת.

בבסיס פעילות התכנית עומדת ההכרה כי קיים צורך בסיסי של הציבור הרחב לתחושת שייכות אשר מעוררת אותם לחשיבה ולחיבור למורשת ישראל, כל אחד בדרכו ובסגנונו.

לפיכך, התכנית יוזמת פעילויות קהילתיות המביאות לחיזוק הזהות היהודית והזהות הציונית, ולהטמעת ערכים סביב מעגל השנה ומעגל החיים. רכזי 'יחד' פועלים בגישה חמה ומסבירת פנים, ובכך הם מאפשרים לציבור הרחב לקחת בעלות על אוצרות הרוח, התרבות וההיסטוריה של היהדות ומחזקים את החוסן הקהילתי והלאומי.

בפעילויות השונות של 'יחד' משתתפים מעל רבע מיליון איש בשנה! התכנית פועלת בשיתוף החברה למתנ"סים והמנהלת לזהות יהודית. 

מנהל התכנית:
הרב שי נווה
טלפון: 02-5880902
שליחת דוא"ל