“Our Shlichim Share” – Parshat Miketz, Rabbi Uriya and Shima Dvir, England