פסח

Rav Ohad Teharlev

אור תורה: פסח

פסח שלפני פסח הרב אהד טהרלב כשאנו מעמיקים במקראות העוסקים בסיפור לוט והמלאכים בסדום, ניתן למצוא מקבילות רבות ונושאים משותפים בינם לבין סיפור פסח מצריים.מה פשרם של רמזי פסח כבר בספור סדום? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ב ניסן תשע”ה,

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.