שופטים

אור תורה: שופטים תשע”ו

  ציון במשפט תפדה”- הנוסחה לחברה מתוקנת” ענבר גבאי-זדה הסנהדרין יושבים בסמוך למקום המקדש ומזכירים לשופטים את אחריותם למרדף הצדק. ענבר גבאי-זדה על הנוסחה החברתית שחושף משה רבינו בנאומו הגדול מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ה אלול תשע”ו, 08/09/2016 במסע

Read More
Rabbi David Brofsky

אור תורה: שופטים

מה ענין עגלה אצל דיני מלחמה? הרב דוד ברופסקי כיבוש הארץ ויישובה כרוך באתגרים רבים, והתורה מכינה את עם ישראל לכך. שאיפתנו למוסריות וקדושה גם בימי מלחמה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ה אלול תשע”ה, 20/08/2015 פרשת שופטים עוסקת

Read More

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.