Dr. Keren Kirshenbaum
Keren Kirshenbaum

  שני שעירי יום הכיפורים  ד”ר קרן קירשנבום מלמדת במדרשת או”ת לינדנבאום   בתיאור עבודת כהן גדול ביום הכיפורים המפורטת בפרשת אחרי מות, מסופר על ציווי לקיחת שני שעירי עיזים, העמדתם במשכן ונתינת הגורלות עליהם, כאשר האחד לחטאת לה’ והשני לעזאזל. במשנת יומא פרק ג משנה ט’ מסופר בפירוט על עשיית הטקס בבית המקדש בסוף …

Read more