Dr. Shlomit Kendi-Harel

בין החוץ והפנים  ד”ר שלומית קנדי-הראל רכזת יחד-זהות יהודית בקהילה, מינהל קהילתי גילה, ירושלים לכולנו מוכר הסיפור הידוע מן התלמוד הבבלי, על הלל הזקן הקופא כמעט למוות על גג בית המדרש של שמעיה ואבטליון, גדולי ישראל ששימשו בימי הבית השני כנשיא הסנהדרין וכאב בית דין (יומא לה ע”ב): אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום …

Read more