Rabbi Yoni Hollander

חנוכה, החג של המשפחה והבית  הרב יוני הולנדר  מנהל בית המדרש התיכוני או”ת אריאל ע״ש יוסף ספירשטין פעמים רבות שאלתי את עצמי, אם נס החנוכה היה בבית המקדש אז מדוע אנו מזכירים אותו בבית? האם לא היה מתאים שעיקר המצווה וההדלקה יהיו בבית הכנסת? (חז”ל לא הזכירו דין הדלקה בבית הכנסת, המנהג הוזכר רק אצל הראשונים). …

Read more