“Our Shlichim Share” – Parshat Toldot, Rabbi Yair Melchior, Denmark