“Torah Lights” – Ki Tavo 5780

“Choosing to be Chosen”

Rabbi Shlomo Riskin’s Insights into Parshat Ki Tavo

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn