“Torah Lights” – Nitzavim 5781

“Choose God and Choose Life”

Rabbi Shlomo Riskin speaks about Parshat Nitzavim

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn