“Torah Lights” – Shabbat Nachamu, Tu B’Av (Parshat Va’etchanan) 5781

“Why Are There No Greater Holidays than Yom Kippur and Tu B’Av?”

Rabbi Shlomo Riskin’s thoughts on Shabbat Nachamu and Tu B’Av for Parshat Va’etchanan

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn