“Torah Lights” – Shabbat Chazon, Tisha B’Av (Parshat Devarim) 5781

“Fighting for Peace”

Rabbi Shlomo Riskin’s commentary on Shabbat Chazon, Tisha B’Av (Parshat Devarim)

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn